Φθινοπωρινή Τοσκάνη – Φλωρεντία – Ρώμη
31/07/2019
28η Οκτωβρίου στην Ρώμη με Alitalia
14/09/2018

Αγγλόφωνο και Ιταλόφωνο Ταξίδι στην Ρώμη και στον ανώτερο εαυτό μας!

Ένα αλλιώτικο Ταξίδι…
Τα σχέδια ύπαρξης είναι η πηγή της φιλοσοφίας που βασίζεται σε ολόκληρο το σεμινάριο και τα βιβλία ThetaHealing®. Μαθαίνοντας τη δομή των Σχεδίων Ύπαρξης, η Vianna Stibal ανακάλυψε ότι ήταν δυνατό να δημιουργηθούν νέες πραγματικότητες σε αυτή τη ζωή.

Αυτό το σεμινάριο είναι η κβαντική μηχανική της μεταφυσικής. Θα σας οδηγήσει σε διαστάσεις πέρα ​​από αυτό το σύμπαν … στην αρχή της ίδιας της ζωής.

Θα σας οδηγήσει σε ένα ταξίδι που οδηγεί πέρα ​​από το σύμπαν … για να διδάξει ότι με την κατάσταση του νου του theta είναι δυνατόν να υπερβούμε την ταχύτητα του φωτός με τη δύναμη της σκέψης … να συνδεθούμε με μια θεϊκή ενέργεια πριν γίνει οτιδήποτε σε αυτό το σύμπαν.

Μέσα από κάθε ένα από τα Σχέδια Ύπαρξης βιώνουμε πληθώρα πληροφοριών και ασκήσεων που βελτιώνουν τη σχέση με κάθε σχέδιο. Ως φοιτητής θα βιώσετε τη σύνδεση του Εβδόμου Σχεδίου με τον Δημιουργό του Όλα, δηλαδή, θα μάθετε τη σοφία του έκτου επιπέδου ου με νόμους και αρετές, θα συναντήσετε το 5ο επίπεδο, τη σφαίρα των αγγέλων και τους ανερχόμενους Διδασκάλους με τις εναλλακτικές διαστάσεις και πραγματικότητες, το τέταρτος επίπεδο των προγόνων, το τρίτο των ανθρώπων όπου θα καταλάβετε γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε, το δεύτερο των φυτών και τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Μέσα από αυτό το σεμινάριο θα ενεργοποιήσετε τη διαδικασία για να αναπτύξετε την κυριότητά του εαυτού σας.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ σεμινάρια για να το παρακολουθήσετε:
BASE, ADVANCED, DEEP EXCAVATION, INTUITIVE ANATOMY
ή
BASE, ADVANCED, DEEP EXCAVATION, TEACHER BASIS, ADVANCED TEACHERS.

Το μάθημα περιλαμβάνει το βιβλίο «Τα επτά σχέδια ύπαρξης».

Ο Παναγιώτης Μοναχός πιστοποιείται από την Επιστημονική Εταιρεία Thetahealing® και συντονίζει, μαζί με τη γυναίκα του Joanna, τα επίσημα γεγονότα της Vianna Stibal στην Ελλάδα.

Το σεμινάριο θα διδάσκεται στα αγγλικά με την ιταλική μετάφραση.

 

I piani di Esistenza sono la fonte della filosofia che è alla base di tutto il seminario e i libri di ThetaHealing®. Apprendendo la struttura dei Piani d’Esistenza, Vianna ha scoperto che era possibile creare nuove realtà in questa vita e perché stava creando situazioni difficili nella sua vita.

Questo seminario è la meccanica quantistica della metafisica. Ti porterà in dimensioni al di là di questo universo … all’inizio della vita stessa.

Questo seminario ti porterà in un viaggio che conduce oltre l’universo … per insegnare che con uno stato mentale theta è possibile andare oltre la velocità della luce con il potere del pensiero … per connettersi a un’energia divina prima che diventi qualsiasi cosa in questo universo.

Attraverso ciascuno dei Piani dell’Esistenza si sperimentano una ricchezza di informazioni ed esercizi che migliorano la relazione con ciascun piano. Come studente sperimenterai la connessione del Settimo Piano al Creatore di Tutto Ciò che è, apprenderai la saggezza del sesto piano con le leggi e le virtù, incontrerai il 5 ° piano, reame degli angeli e maestri ascesi con le sue dimensioni e realtà alternative, il quarto piano degli antenati, il terzo piano degli umani dove comprenderai perchè facciamo ciò che facciamo, il secondo piano delle piante e le loro proprietà curative, il primo piano delle rocce. Attraverso questo seminario attiverai il processo per sviluppare la tua padronanza di te stesso.

PREREQUISITI: BASE , AVANZATO, SCAVO PROFONDO E ANATOMIA INTUITIVA
oppure
BASE, AVANZATO, SCAVO PROFONDO, BASE INSEGNANTI, AVANZATO INSEGNANTI.

Il corso comprende il libro «I Sette Piani Di Esistenza».

Panagiotis Monachos è certificate of Science Thetahealing® e coordinatore, insieme a sua moglie Joanna, degli eventi ufficiali di Vianna in Grecia.

Il seminario sarà insegnato in inglese con la traduzione in italiano.


Για τα περιλαμβανόμενα, τιμές και περισσότερες πληροφορίες, 

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ τώρα στο +30 210 3257747 για να κλείσετε την θέση σας ή στείλτε mail στο info@interitalia.gr